Muhterem Kardeşlerim… 
Mübârek 3 ayların ilki olan Recep ayı 11 Mayıs 2013 Cumartesi günü başladı. 
Zünnûn-i Mısrî hazretleri buyurdu ki: "Recep tohum ekme, Şaban sulama, Ramazan ise hasat ayıdır." 
Recep ayının ilk Cuma gecesi, Regâib Kandili'dir. Bu gecede Allahü Teâlâ, mümin kullarına ihsanlar ve ikramlar yapar. Bu gece yapılan duâ reddedilmez ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere kat kat sevap verilir. Bu geceye hürmet edenler affedilir. Recep ayının her gecesi kıymetlidir. Her Cuma gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince daha kıymetli olmaktadır.  
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: 
Recep, Allahü Teâlâ’nın ayıdır. Recep ayına ikram edene, saygı gösterene, Allahü Teâlâ, dünyada ve ahirette ikram eder. 
Kardeşlerim… 
Recep ayının ilk Cuma gecesini ihya edene, saygı gösterene, Allahü Teâlâ kabir azabı yapmaz. Duâlarını kabul eder. Yalnız, 7 kimseyi affetmez ve duâlarını kabul etmez. Bunlar; Fâiz alan veya veren, Müslümanları aşağı gören, anasına, babasına eziyet eden, karşı gelen çocuk, Müslüman olan ve dinin emirlerine uyan kocasını dinlemeyen kadın, şarkı ve çalgıcılığı sanat edinenler, livata ve zina edenler, beş vakit namazı kılmayanlardır. 
Bunlar, bu günahlardan vazgeçmedikçe, tevbe etmedikçe, duâları kabul olmaz. Ananın, babanın, kocanın, hiç kimsenin, dine uymayan emri dinlenilmez, yapılmaz. 
Birgün Peygamber efendimiz, Recep ayındaki ibâdetlerin faziletini anlatıyordu. Yaşlı bir zat, “Yâ Resûlallah! Recep ayının tamamını oruçlu olarak geçirmeye gücüm yetmez” deyince, Peygamber efendimiz buyurdu ki; 
“Sen, Recep ayının 1.gün, 15. gün ve sonuncu günleri oruç tut. Hepsini tutmuş sevabına kavuşursun. Çünkü sevaplar on misli ile yazılır. Fakat Receb-i şerîfin ilk Cuma gecesinden gâfil olma.” 
 
Üç ayların faziletleri 
Receb ayı: 4 kıymetli aydan biridir. Bir âyet-i kerime meali şöyledir; 
“Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan 4’ü, haram yani hürmetli olan aylardır.” [Tevbe 36] 
Resulullah efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve “Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir” diye dua ederdi. 
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 
“Haram aylar; Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem’dir.” [İbni Cerir] 
“Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır.” [Taberani] 
“Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir.” [Ebu Davud] 
“Receb ayında Allahü Teâlâ’ya çok istiğfar edin; çünkü Allahü Teâlâ’nın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.” [Deylemi] 
“Allahü Teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.” [Gunye] 
“Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsinde tutmuş gibi sevab verilir.” [Miftah-ül-cennet] Başında demek, ayın ilk günleri demektir. Ortası, ortadaki günlere yakın olan günler, sonu da, ayın son günleri demektir. 
“Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.” [Ebu Ya’la] 
“Şu 5 gecede yapılan dua geri çevrilmez; Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.” [İ. Asakir] 
“Allahü Teâlâ, Receb ayında hasenatı kat kat eder. Bu ayda 1 gün oruç tutan, 1 yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün tutana Cennetin 8 kapısı açılır. 10 gün tutana, Allahü Teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münâdi, “Geçmiş günahların affoldu” der. Allahü Teâlâ, Nuh aleyhisselamı Receb’de gemiye bindirdi. O da, Receb ayını oruçlu geçirip oradakilere oruç tutmalarını emretti.” [Taberanî] 
“Receb’de, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip, ‘Yâ Rabbi, onu mağfiret et’ derler.” [Ebu Muhammed] 
Recebin ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü Teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler [ihsanlar, ikramlar] yapar. Regaib, ihsanlar, ikramlar demektir. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Regaib gecesi yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. 
 
Şaban ayı: Resulullah efendimiz, Şaban ayına da çok değer verir ve “Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir” diye dua ederdi. 
Âişe validemiz buyuruyor ki: 
“Resulullah’ın hiçbir ayda, Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şaban’ın tamamını oruçla geçirirdi.” [Buhari] 
Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman Resulullah efendimiz buyurdu ki: 
“Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfil olurlar. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.” [Nesaî] 
Bu konudaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir; 
“Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.” [Tirmizî] 
“Şaban'da üç gün oruç tutana, Allahü Teâlâ Cennette bir yer hazırlar.” [Ey Oğul İlm.] 
Bünyesi zayıf olanın, Şaban’ın 15’inden sonra oruç tutmayıp, farz olan Ramazan-ı şerif orucuna hazırlanması iyi olur. Sağlığı yerinde olan ise, Şaban ayının çoğunu, hatta tamamını oruçlu geçirebilir. 
Berat gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesidir. Yani 14 Şaban’ın bittiği günün gecesidir. 
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki; 
“Şaban’ın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin. O gece Allahü Teâlâ buyurur ki; ‘Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızk isteyen yok mu, rızk vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim.’ Bu hâl, sabaha kadar devam eder.” [İbni Mace] 
“Şu 5 gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi.” [İ. Asakir] 
Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı Kerim okumalı, bilhassa ilim öğrenmelidir. En kıymetli ilim, doğru yazılan ilmihal bilgileridir. 
 
Ramazan ayı: Peygamber efendimiz, Ramazan-ı şerifin fazileti hakkında buyuruyor ki: 
“Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü Teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.” [Nesaî] 
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 
“Ramazan ayı gelince, ‘Hayır ehli, hayra koş, şer ehli, kötülüklerden el çek’ denir.” [Nesai] 
“Ramazan gelince, Allahü Teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder.” [Deylemi] 
“Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.” [Taberani] 
“Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir.” [Ebu Nuaym] 
“Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir.” [İ.Mansur] 
“Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden kurtuluştur.” [İ.Ebiddünya] 
“İslam, kelime-i şahadet getirmek, namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir.” [Müslim] 
“Allahü Teâlâ’nın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrası, ancak oruçlular içindir.” [Taberani] 
İmam-ı Rabbani hazretleri de buyuruyor ki; 
Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz. 
Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer. 
Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü Teâlâ’nın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir. 
Kur’an-ı Kerim Ramazan’da indi. Kadir Gecesi bu aydadır. Ramazan-ı Şerifte iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi. 
İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir. 
Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince, “Zehebez-zama’ vebtellet-il uruk ve sebet-el-ecr inşaallahü Teâlâ” duasını okumak, teravih kılmak ve hatim okumak önemli sünnettir. 
Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü Teâlâ, bu mübarek ayda Onun şanına yakışacak, kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı, hepimize nasip eylesin. 
Açıktan oruç yiyen, bu aya hürmet etmemiş olur. Namaz kılmayanın da, oruç tutması ve haramlardan kaçınması gerekir. Bunların orucu kabul olur ve imanları olduğu anlaşılır. 
Ramazanda oruç tutmak hakkındaki hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki; 
“Ramazan orucu farz, teravih namazı ise sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur.” [Nesai] 
“Ramazan orucunu farz bilip, sevap bekleyerek oruç tutanın günahları affolur.” [Buhari] 
“Ramazan bereket ayıdır. Allah bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalır.” [Taberani] 
“Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutun! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır.” [İbni Ebiddünya] 
“Oruçlunun susması tesbih, uykusu ibadet, duası makbul, ameli de çok sevaptır.” [Deylemi] 
“Oruçlu iken çirkin konuşmayın. Biri size sataşırsa, ‘Ben oruçluyum’ deyin.” [Buhari] 
Ramazan-ı Şerifte, oruç tutmak çok sevaptır. Özürsüz oruç tutmamak büyük günahtır. Hadis-i Şerifte, “Özürsüz, Ramazan’da 1 gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazan’daki o 1 günkü sevaba kavuşamaz” buyuruldu. (Tirmizi) 
Ama dini bir mazeret varsa oruç tutmamak günah olmaz. 
Allahu Teala cümlemizi mübarek ay ve günleri en iyi şekilde ihya eden kullarından eylesin. (Amin)
 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner57

banner54